Statuten

Oprichtingsakte UNIVERSITY OF BRUSSELS LAW ALUMNI VZW

Download als pdf:

Statuten (PDF)

Hoofdstuk 1. De vereniging

Art. 1. Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals onder meer gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, de Wet van 16 januari 2003 en de Programmawetten van 22 december 2003 en 9 juli 2004 (hierna genoemd “V&S-wet”).

Art. 2. Naam

1. De VZW draagt de naam UNIVERSITY OF BRUSSELS LAW ALUMNI, afgekort U.B.L.A.
2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Art. 3. Zetel

1. De zetel van de VZW is gevestigd op Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
2. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. De Algemene Vergadering zal de zetelwijziging bekrachtigen in de statuten op haar eerstvolgende vergadering.

Art. 4. Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk 2. Doeleinden en activiteiten

Art. 5. Doeleinden

De vereniging stelt zich tot doel met uitsluiting van enig winstoogmerk:
• De band tussen de afgestudeerden van de opleiding Rechten en de voortgezette opleidingen verbonden aan de opleiding Rechten van de Faculteit Rechten en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel onderling en met de Faculteit Rechten en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel in stand te houden, te versterken en hun belangen te verdedigen;
• Bij te dragen aan de ontwikkeling van het postuniversitair onderwijs / opleiding binnen de Faculteit Rechten en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel en de Faculteit Rechten en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel te ondersteunen in haar diverse activiteiten en doelstellingen;
• Ondersteuning te bieden aan de studenten van de opleiding Rechten en de voortgezette opleidingen verbonden aan de opleiding Rechten van de Faculteit Rechten en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel teneinde het maken van bewuste carrièrekeuzes te bevorderen en hun carrièrekansen te optimaliseren;
• Bij te dragen aan de verdere uitstraling van de Vrije Universiteit Brussel in het algemeen en de Faculteit Rechten en Criminologie in het bijzonder en van hun waarden. De Vrije Universiteit Brussel in het algemeen en de Faculteit Rechten en Criminologie in het bijzonder te ondersteunen in haar diverse activiteiten en doelstellingen.

Art. 6. Activiteiten

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW worden verwezenlijkt, zonder dat deze opsomming limitatief is, behoren onder meer: informatie verlenen in de breedst mogelijke zin van het woord, netwerking, jaarlijkse alumni prijs voor studenten, studentenbegeleiding, mentorship voor de laatste jaar studenten, pleitwedstrijden, …

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

Hoofdstuk 3. Lidmaatschap

Art. 7. Werkelijke Leden

1. Er zijn minstens drie werkelijke leden met alle rechten zoals omschreven voor de “leden” in de V&S-wet (hierna, de “Werkelijke Leden”).
2. De op het einde van deze oprichtingsakte vermelde oprichters zijn de eerste Werkelijke leden.
3. Daarnaast kan iedere natuurlijke persoon zich kandidaat stellen als Werkelijk lid op voorwaarde dat ze houder zijn van een diploma Rechten van de Faculteit Rechten en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel (bv. kandidatuur of licentie rechten, bachelor, master of ManaMa).
4. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de Raad van Bestuur.
5. De Raad van Bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als Werkelijk Lid op haar eerstvolgende vergadering.
6. De Raad van Bestuur kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als Werkelijk lid. De Raad van Bestuur kan de toetredingsprocedure verder uitschrijven in een huishoudelijk reglement. De Raad van Bestuur kan in een huishoudelijk reglement verschillende categorieën van Werkelijke Leden creëren met ieder hun respectievelijke rechten en verplichtingen. Dit onderdeel van het huishoudelijk reglement wordt bijkomend ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
7. Werkelijke Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-wet en deze statuten worden beschreven. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door de Algemene Vergadering en die maximum 1.000 EUR zal bedragen.
8. Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van de Werkelijke Leden worden door de Raad van Bestuur in een register ingeschreven binnen de 8 dagen na kennisname van (de inwerkingtreding van) de beslissing.

Art. 8. Toegetreden leden

1. De VZW kent twee categorieën van toegetreden leden:
• iedere houder van een diploma Rechten van de Faculteit Rechten en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel (bv. kandidatuur of licentie rechten, bachelor, master of ManaMa) kan tot de VZW toetreden als toegetreden lid; deze toegetreden leden worden aangeduid met de term “Alumni”;
• elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de VZW ondersteunt, kan bij de VZW een schriftelijke aanvraag indienen om toegetreden lid te worden; deze toegetreden leden worden aangeduid met de term “Partner”.
2. De Raad van Bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie dat een kandidaat niet wordt aanvaard als Alumni of Partner. De Raad van Bestuur kan de toetredingsprocedure verder uitschrijven in het huishoudelijk reglement en verschillende categorieën van Alumni of Partners creëren.
3. De Alumni en de Partners hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten of in een huishoudelijk reglement dat wordt opgesteld door de Raad van Bestuur worden omschreven.
4. De Alumni en Partners hebben geen stemrecht. De lidmaatschapsbijdrage te betalen door de Alumni en de Partners wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.
5. Door zijn toetreding aanvaardt de Alumnus of Partner het doel, de statuten en het huishoudelijk reglement van de VZW.

Art. 9. Ontslag

1. Werkelijke Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een schrijven per gewone brief en/of per aangetekend schrijven en/of per e-mail met ontvangstbevestiging te richten aan de Raad van Bestuur. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.
2. Alumni en Partners kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een schrijven per fax en/of per gewone brief en/of per aangetekend schrijven en/of per e-mail met ontvangstbevestiging te richten aan de Raad van Bestuur. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.
3. Een ontslagnemend Werkelijk Lid, Alumnus of Partner zal echter wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die werden goedgekeurd voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Art. 10. Opschorting en einde lidmaatschap van Werkelijke leden en Partners

1. Het lidmaatschap van Werkelijke Leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de maand niet betalen, wordt opgeschort na een eerste schriftelijke aanmaning tot regularisatie binnen één maand na datum van verzending van die aanmaning.
2. Werkelijke Leden die hun lidmaatschapsbijdrage na de regularisatietermijn niet betalen, worden geacht ontslag te hebben genomen uit de VZW.
3. Het lidmaatschap van Alumni en Partners die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de maand niet betalen, wordt opgeschort na een eerste schriftelijke aanmaning tot regularisatie binnen één maand na datum van verzending van die aanmaning
4. Alumni en Partners die hun lidmaatschapsbijdrage na de regularisatietermijn niet betalen, worden geacht ontslag te hebben genomen uit de VZW.

Art. 11. Uitsluiting

1. Als een Werkelijk Lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, kan deze, op voorstel van het de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle Werkelijke leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens 1/2 van alle Werkelijke Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke Leden vereist is.
2. Het Werkelijk Lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.
3. Alumni en Partners die handelen in strijd met de doelstellingen van de VZW kunnen door eenzijdig besluit van de Raad van Bestuur uitgesloten worden van lidmaatschap.

Art. 12. Rechten

1. Geen enkel Werkelijk Lid, Alumnus of Partner kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid.
2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz.

Hoofdstuk 4. De algemene vergadering

Art. 13. De Algemene Vergadering

1. De Algemene Vergadering bestaat uit de Werkelijke Leden.
2. Alle Werkelijke Leden hebben gelijk stemrecht. Elk Werkelijk Lid heeft één stem.

Art. 14. Waarnemers

De Raad van Bestuur of de Voorzitter kan derden uitnodigen op de algemene vergadering. Deze hebben geen stemrecht.
De Raad van Bestuur kan de Partners uitnodigen op de algemene vergadering.

Art. 15. Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:
1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen);
5. de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
6. de ontbinding van de vereniging;
7. de uitsluiting van een Werkelijk Lid;
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
9. de vaststelling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage;
10. de verkiezing van de Voorzitter.

Art. 16. Vergaderingen

1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de Gewone Algemene Vergadering zullen tijdens het tweede kwartaal van het kalenderjaar gehouden worden op een plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens 30 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Werkelijke Leden verstuurd per e-mail op het adres dat het Werkelijk Lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de Raad van Bestuur. Op uitdrukkelijk verzoek van het lid, kan de oproeping per fax of gewone post worden verzonden. De Alumni kunnen worden uitgenodigd voor de Gewone Algemene Vergadering.
2. De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door minstens 2 bestuurders bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda en alle relevante stukken toegevoegd.

Art. 17. Quorum en stemming

1. Tenzij uitdrukkelijk voorgeschreven door de toepasselijke regelgeving of door deze statuten, geldt er geen aanwezigheidsquorum voor de vergaderingen van de Algemene Vergadering. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijk Leden, behalve wanneer de toepasselijke regelgeving of de statuten dit anders voorschrijven. Alumni die aanwezig zijn, hebben een raadgevende stem.
2. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de Werkelijke Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke Leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke Leden.
3. Werkelijke Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere Werkelijke Leden worden vertegenwoordigd. Elk Werkelijk Lid kan maximum twee volmachten dragen.
4. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3 van de Werkelijke Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.
5. Bij staking van stemmen zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn.
6. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Werkelijke Leden, die hun inzagerecht kunnen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

Hoofdstuk 5. Bestuur en vertegenwoordiging

Art. 18. Samenstelling Raad van Bestuur

1. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet leden van de VZW. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat Werkelijk Lid is van de vereniging.
2. De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke Leden voor een termijn van twee jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders zijn herbenoembaar.
3. De Raad van Bestuur verkiest onder haar leden één of meerdere voorzitter(s), ondervoorzitter(s), secretaris(sen) en penningmeester(s) die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten, het huishoudelijk regelement en ter gelegenheid van hun verkiezing. In de Raad van Bestuur kan eveneens een afgevaardigde van de Faculteit Rechten en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel en van de studentenvereniging Faculteit Rechten en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel zetelen. Kandidaten voor deze afvaardiging worden door respectievelijk de Faculteit Rechten en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel en de studentenvereniging van de Faculteit Rechten en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel voorgedragen voor benoeming door de Algemene Vergadering.
4. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke Leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
5. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

Art. 19. Raad van Bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

1. De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders, de Voorzitter, de secretaris of van leden van het dagelijks bestuur.
2. De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.
3. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.
4. Er worden notulen opgesteld van iedere vergadering. De notulen worden ondertekend door de Voorzitter en bewaard in een notulenboek dat ter inzage zal zijn van de Werkelijke Leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.
5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoon- conferentie.

Art. 20. Tegenstrijdig belang.

1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een besluit neemt.
2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
3. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Art. 21. Intern bestuur – Beperkingen

1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 V&S-wet de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
3. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Art. 22. Externe vertegenwoordigingsmacht

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door het optreden van de meerderheid van zijn leden.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of door het orgaan van dagelijks bestuur.
3. De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Art. 23. Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en door bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen
die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Art. 24. Dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur kan door Raad van Bestuur worden opgedragen aan één of meer personen.
2. Indien meerdere personen als orgaan van dagelijks bestuur werden aangesteld, zullen zij, zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft, per twee handelen.
3. Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het “dagelijks bestuur” omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
4. De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en door bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk , dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Art. 25. Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder

1. De bestuurders en personen belast met het dagelijks bestuur zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de VZW.
2. Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. Ze zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.
3. De VZW zal instaan een de aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders afsluiten.
Hoofdstuk 6. Toezicht door een commissaris

Art. 26. Commissaris

1. Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17, §5 V&S-wet niet overschrijdt, is de VZW niet verplicht een commissaris te benoemen.
2. Zodra de VZW de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven overeenkomstig het bepaalde in het K.B. van 19 december 2003, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Hoofdstuk 7. Financiering en boekhouding

Art. 27. Financiering

1. De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.
2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.
Art. 28. Boekhouding
1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.
3. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies V&S-wet. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, §6 V&S-wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.
4. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

Hoofdstuk 8. Ontbinding

Art. 25. Procedure

1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, sectie 4 van deze statuten.
2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid van een doelwijziging zoals bepaald in artikel 4, sectie 5 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “VZW in vereffening” is overeenkomstig artikel 23 V&S-wet.
3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering minimum één vereffenaar waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.
4. Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de VZW dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk of stichting met een gelijkaardig of verwant doel.
5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

* * *
Gedaan te …………………………………………………………
In twee originele exemplaren conform artikel 2, laatste lid, V&S-wet