Mandaat van Nederlandstalig effectief lid-lid van het bureau van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

26 mei 2021

Gelet op het ontslag van verschillende leden van de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen besliste de Kamer van volksvertegenwoordigers, overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 22 april 2021, over te gaan tot een oproep tot kandidaten voor het mandaat van Nederlandstalig effectief lid, tevens lid van het bureau, met een diploma van master in de rechten.

Samenstelling

De Centrale Toezichtsraad bestaat uit 12 effectieve (6N + 6F) en 12 plaatsvervangende (6N + 6F) leden die door de Kamer worden benoemd met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. De leden worden benoemd voor een termijn van vijf jaar die tweemaal hernieuwd kan worden De plaatsvervangers worden benoemd voor een termijn van vijf jaar, die tweemaal hernieuwd kan worden, en die begint te lopen vanaf de eedaflegging van het lid van wie ze de plaatsvervanging verzekeren. Het lid wiens mandaat een einde neemt voor het verstrijken van de termijn van vijf jaar, wordt voor de resterende duur van het mandaat vervangen door zijn plaatsvervanger. In dit geval valt de opvolger onder de toepassing van het eerste lid. Indien de resterende duur van het mandaat minder dan een jaar bedraagt, geldt dit niet als een mandaat voor de toepassing van de beperking van het aantal mandaten vastgesteld in deze bepaling.

De Raad telt onder haar effectieve en plaatsvervangende leden ten minste :

 • 2 Nederlandstaligen en 2 Franstaligen die houder zijn van een diploma master in de rechten, waaronder minstens één Nederlandstalige en één Franstalige magistraat van de zetel ;
 • één Nederlandstalige en één Franstalige arts.

De Kamer wijst onder de effectieve leden een bureau aan, bestaande uit 2 Nederlandstalige en 2 Franstalige leden, waarvan minstens één lid per taalrol houder is van een diploma in de rechten. Aangezien er momenteel geen Nederlandstalig bureaulid is met een diploma van master in de rechten dient het nieuwe effectieve lid-lid van het bureau over dat diploma te beschikken. De leden van het bureau oefenen hun ambt voltijds uit en kunnen geen enkele andere beroepsactiviteit uitoefenen tijdens de duur van hun mandaat. De Kamer van volksvertegenwoordigers kan afwijkingen op dat verbod toestaan op voorwaarde dat zij de betrokkene niet hinderen bij de behoorlijke uitoefening van zijn opdracht. De Kamer wijst één lid van het bureau aan als voorzitter en één lid als ondervoorzitter. Zij zijn van een verschillende taalrol.

Benoemingsvoorwaarden

De leden worden benoemd op grond van hun deskundigheid of ervaring met betrekking tot de taken die aan de Centrale Raad worden toevertrouwd. Zij dienen de burgerlijke en de politieke rechten te genieten.

Onverenigbaarheden

Het lidmaatschap van de Centrale Raad is tijdens de duur van het mandaat onverenigbaar met:

 • het lidmaatschap van een Commissie van toezicht;
 • de uitoefening van een ambt bij of de uitvoering van een opdracht voor de penitentiaire administratie;
 • het uitoefenen van een functie bij de Beleidcel van een regeringslid;
 • het uitoefenen van een verkozen mandaat of het lidmaatschap van een uitvoerend orgaan op Europees niveau, federaal niveau, gemeenschapsniveau of gewestniveau;
 • de uitoefening van een ambt bij de strafuitvoeringsrechtbank.

Opdrachten

De Centrale Toezichtsraad heeft tot taak:

 1. een onafhankelijk toezicht te houden op de gevangenissen, op de bejegening van de gedetineerden en op de naleving van de hen betreffende voorschriften;
 2. aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, aan de minister bevoegd voor Justitie en aan de minister bevoegd voor de penitentiaire gezondheidszorg, hetzij ambtshalve, hetzij op hun verzoek, advies te verlenen over het gevangeniswezen en de uitvoering van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen;
 3. Commissies van toezicht, zoals bedoeld in artikel 26, op te richten en de werking ervan te ondersteunen, te coördineren en te controleren;
 4. jaarlijks ten behoeve van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor de penitentiaire gezondheidszorg, een verslag op te stellen betreffende de gevangenissen, de bejegening van gedetineerden en de naleving van de hen betreffende voorschriften. Het verslag omvat onder meer alle adviezen die conform de bepaling onder 2° zijn uitgebracht, een beleidsplan en de jaarverslagen zoals bepaald in artikel 26, § 2, 4°.

Bezoldiging

De leden van de Centrale Raad die lid zijn van het bureau genieten een jaarlijkse wedde van 54.990 euro. De magistraten en ambtenaren die lid zijn van het bureau behouden tenminste hun wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen. De leden van de Centrale Raad en van de Beroepscommissie die geen lid zijn van het bureau hebben recht op een presentiegeld waarvan het bedrag per gepresteerde dag 150 euro bedraagt. Werkzaamheden die per dag minder dan vier uur bestrijken, geven recht op de helft van het vastgesteld presentiegeld. De wedde bedoeld in het eerste lid en het presentiegeld bedoeld in het tweede lid vallen onder de indexeringsregeling die geldt voor de wedden van het personeel van de federale overheidsdiensten. Zij worden gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Kandidaturen

De kandidaturen dienen uiterlijk dertig dagen na bekendmaking van dit bericht (26/04/2021) te worden ingediend bij ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel. De kandidaturen moeten vergezeld zijn van de documenten die het bewijs leveren dat de kandidaten aan de voornoemde voorwaarden voldoen.

Het betreft o.m. volgende documenten :

 • een uittreksel uit het strafregister uitgereikt na de bekendmaking van dit bericht;
 • een kopie van het diploma van master in de rechten;
 • een curriculum vitae ter staving van de deskundigheid of ervaring met betrekking tot de taken die aan de Centrale Raad worden toevertrouwd.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaatgeneraal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02/549.84.21,

e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be.

De persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring vermeld op de website van de Kamer.

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/news/0000012119/20210426_gevangeniswezen.pdf


Mandaat van Nederlandstalig effectief lid-lid van het bureau van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

Pedagogisch medewerker aan de vakgroep criminologie VUB

De vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel zoekt een pedagogisch medewerker (85%) die actief meedraait in de opleiding criminologische wetenschappen

25 juni 2021

Vacature Notarieel Jurist

Notaris Dominique Verhaeghe is op zoek naar twee juristedn voor het kantoor in Oostende.

8 juni 2021

Notarieel juridisch medewerker

Notariaat Marc VERHOEVEN te Deurne (Antwerpen) is op zoek naar notarieel juridisch medewerker. De kandidaat heeft een opleiding Notariaat of Rechten genoten en heeft bij voorkeur al een eerste ervaring genoten in een notaris en/of advocatenkantoor. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

6 juni 2021

NOTARIEEL STAGIAIR/ YOUNG MEDEWERKER (M/V)- Master in de rechten/notariaat

Notaris Georges-Henri RUELLE te Haren is op zoek naar een master in de rechten/notariaat voor een voltijdse of deeltijdse betrekking. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

6 juni 2021

Notarieel medewerk(st)er of jurist(e) (m/v)

Geassocieerde notarissen Bénédicte Boes en Steven Praet te Grimbergen zoeken een notarieel medewerk(st)er of jurist(e) voor een voltijdse of deeltijdse betrekking. De kandidaat dient te beschikken over een diploma rechtspraktijk, licentiaat/master in de rechten of een licentiaat/master in het notariaat. Het kantoor is gelegen in het centrum van Grimbergen en is vlot bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer (busstation op 100 meter). Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

6 juni 2021

VACATURE notariskantoor Robberechts & Van Riet te Londerzeel Stagiair (m/v)

Het notariskantoor Robberechts en Van Riet te Londerzeel is op zoek naar een notarieel jurist-stagiair voor een voltijdse betrekking. Het kantoor bevindt zich op wandelafstand van het station van Londerzeel. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

6 juni 2021

Notarieel jurist (m/v)

Het notariskantoor Podevyn & Tack te Merchtem is op zoek naar een notarieel jurist voor een voltijdse betrekking. Je krijgt zelfstandig beheer van dossiers in de meest uitgebreide materies en je communiceert ook rechtstreeks met cliënten. Meer informatie vinden jullie in het bijgevoegde vacaturebericht.

6 juni 2021

Master/licentiaat rechten of notariaat

Notariskantoor DE LANDTSHEER & CHAFFART te Schaarbeek is op zoek naar een licentiaat/master in de rechten of in het notariaat voor een voltijdse betrekking. Het kantoor is vlot bereikbaar met de wagen en het openbaar vervoer. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

5 juni 2021

Jurist(e)

Notaris Liesbeth Muller zoekt een gemotiveerde jurist met een master in de rechten of een master in het notariaat. Het is een jong kantoor met een tiental medewerkers.

23 mei 2021

Notarieel jurist (licentiaat/master in de rechten, bij voorkeur ook licentiaat/master in het notariaat) (M/V/X)

Notariskantoor “Van Halteren, Notaires Associés - Geassocieerde Notarissen” zoekt een notarieel jurist (licentiaat/master in de rechten, bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, ook licentiaat/master in het notariaat).   Het kantoor is gevestigd in een eigentijds kantoorgebouw in het hart van Brussel- Stad, vlakbij de treinstations Brussel-Centraal en Brussel-Congres, verschillende metrostations en verschillende andere haltes van de MIVB en De Lijn. Er is parkeergelegenheid in openbare parkings in de buurt.   Laatstejaarsstudenten in de rechten of studenten in de master in het notariaat (die hun loopbaan pas in de zomer of in het najaar van 2021 zullen aanvatten) worden aangemoedigd om ook te solliciteren.   Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

23 mei 2021

Notaris Olivier Palsterman zoekt Beginnend notarieel jurist(e)

Notaris Olivier Palsterman te Brussel is op zoek naar een beginnend notarieel jurist(e) voor een voltijdse betrekking met indiensttreding vanaf september 2021.   Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

23 mei 2021

COORDINATEUR-TRICE (m/f/x) Conseil central de Surveillance Pénitentiaire

COORDINATEUR-TRICE (m/f/x) Conseil central de Surveillance Pénitentiaire XFC21122

31 mei 2021

Stafmedewerker juridische dienst - COC

Als voltijds stafmedewerker op de juridische dienst werk je op het nationaal secretariaat in Brussel. Je bestudeert samen met je collega’s zowel de algemene wetgeving als de zeer specifieke onderwijswetgeving. Daarnaast ondersteun je andere diensten van COC en adviseer en help je de leden.

1 augustus 2021

Adjunct-auditeur (NL)

De Hoge Raad voor de Justitie organiseert een vergelijkend examen voor de indienstneming van een Nederlandstalige contractuele adjunct-auditeur, jurist bij de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie (M/V/X)

26 mei 2021

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x