Raad van State - 3 Nederlandstalige staatsraden

27 februari 2023

Drie betrekkingen van Nederlandstalig staatsraad zullen binnenkort te begeven zijn bij de Raad van State. 

Niettegenstaande de drie te benoemen staatsraden in beginsel voor de twee afdelingen kunnen worden aangewezen, worden in eerste instantie twee staatsraden aan de afdeling Wetgeving, en één staatsraad aan de afdeling Bestuursrechtspraak toegewezen. 

Artikel 70, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt als volgt : 

"Niemand kan tot staatsraad worden benoemd tenzij hij volle zevenendertig jaar oud en doctor, licentiaat of master in de rechten is, een nuttige juridische beroepservaring van ten minste tien jaar kan doen gelden en aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 

1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de Raad van State, het vergelijkend examen_van referendaris bij het Grondwettelijk Hof, het vergelijkend examen van referen- daris bij het Hof van Cassatie, het vergelijkend examen van adjunct-auditeur bij het Rekenhof of het examen inzake beroepsbekwaamheid bedoeld in artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek; 

2° een administratieve functie met minstens klasse A4 of een gelijkwaardige rang uitoefenen bij een Belgische overheidsdienst of bij een Belgische overheidsinstelling; 

3° met goed gevolg een proefschrift tot het verkrijgen van het doctoraat in de rechtsgeleerdheid hebben verdedigd of geaggregeerde zijn voor het hoger onderwijs in de rechten; 

4° in België een ambt van magistraat van het openbaar ministerie of van werkend rechter uitoefenen dan wel lid zijn van de Raad voor Vreemdelingen- betwistingen bedoeld in artikel 39/1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 

5o houder zijn van een leeropdracht rechtswetenschappen aan een Belgische universiteit; 

6° gedurende minstens twintig jaar als voornaamste beroepsactiviteit het beroep van advocaat uitgeoefend hebben of gedurende minstens twintig jaar een functie hebben uitgeoefend waarvan de uitoefening een goede kennis van het recht vereist, waaronder minstens vijftien jaar als advocaat. De eis van relevante beroepservaring als bedoeld in het eerste lid is voldaan door naleving van deze voorwaarde. 

[...]”. 

De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) ten laatste op 27 februari 2023, waarbij de poststempel als bewijs geldt. 

Voor nadere inlichtingen kunnen de kandidaten zich wenden tot de heer Yves Depoorter op het nummer 02/234.93.36 - P&Oinfo@raadvst- consetat.be, stafdienst Personeel & Organisatie van de Raad van State. 

vacature voor 3 staatsraden NL en 4 staatsraden F.pdf

Raad van State - 3 Nederlandstalige staatsraden

Mandaatassistent 'Europees recht + Erasmus'

De Vrije Universiteit Brussel zoekt een mandaatassistent 'Europees recht + Erasmus'

15 mei 2024

Mandaatassistent 'Internationaal Recht'

De Vrije Universiteit Brussel zoekt een mandaatassistent 'Internationaal Recht'

15 mei 2024

Mandaatassistent 'Fiscaal Recht'

De Vrije Universiteit Brussel zoekt een mandaatassistent 'Fiscaal Recht'

15 mei 2024

Mandaatassistent 'Strafrecht'

De Vrije Universiteit Brussel zoekt een mandaatassistent 'Strafrecht'

15 mei 2024

Markato Law - advocaten

Vacature voor advocaten bij Markato-Law

28 november 2023

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet - jobstudent

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet zijn op zoek naar een jobstudent

13 juli 2023

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet - administratief medewerker

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet zijn op zoek naar een administratief medewerker

13 juli 2023

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet - stagiair-gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet zijn op zoek naar een stagiair-gerechtsdeurwaarder

13 juli 2023

VUB - Jurist

VUB zoekt een jurist

23 juli 2023

Notaris Henri Van Eeckhoudt - Notarieel medewerker

Notaris Henri Van Eeckhoudt te Sint-Martens-Lennik is op zoek naar een enthousiaste jurist of notarieel jurist. Ervaring is prima, maar niet vereist. Het betreft een familiaal landelijk kantoor waar er een gezellige sfeer heerst. Je krijgt de kans om jezelf verder te ontwikkelen en je zal werken in verschillende domeinen van het recht. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

29 mei 2023

IOK Afvalbeheer - Legal advisor - jurist ruimtelijke ordening

IOK Afvalbeheer zoekt een Legal advisor - jurist ruimtelijke ordening

22 juni 2023

Edson - Counsel / Sr. Associate

Edson is looking for a Counsel / Sr. Associate

16 maart 2023

Edson - Senior Associate Markets & Technology

Edson is looking for a Senior Associate Markets & Technology

16 maart 2023

Raad van State - 16 auditeurs

Raad van State is op zoek naar 16 auditeurs

14 april 2023

Raad van State - 5 Nederlandstalige staatsraden

Raad van State is op zoek naar 5 Nederlandstalige staatsraden

3 april 2023

Raad van State - 5 Franstalige staatsraden

Raad van State is op zoek naar 5 Franstalige staatsraden

3 april 2023

Markato Law - advocaten

Markato Law is op zoek naar nieuwe advocaten

1 augustus 2023

Raad van State - 4 Franstalige staatsraden

Raad van State is op zoek naar 4 Franstalige staatsraden

27 februari 2023

Securitas - Criminoloog FPC Antwerpen

Securitas zoekt een criminoloog voor FPC Antwerpen

Securitas - Criminoloog FPC Gent

Securitas zoekt een criminoloog voor FPC Gent

Markato-Law - advocaten

Markato-Law

1 januari 2023

Departement Onderwijs en Vorming - 1 Beleidsondersteuner Europees Voorzitterschap en 1 Beleidsondersteuner Internat. Onderwijsbeleid

Departement Onderwijs en Vorming zoekt 1 Beleidsondersteuner Europees Voorzitterschap en 1 Beleidsondersteuner Internat. Onderwijsbeleid.

27 november 2022

SERIS Academy - Training & Planning Officer

SERIS Academy is op zoek naar een nieuwe training & planning officer

31 januari 2023

Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) - Doctoraatsonderzoeker in het domein Jeugdcriminologie en Jeugdrecht

Binnen de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen groepeert het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) sinds 1 januari 2007 een negentigtal professoren, assistenten en vrijwillig medewerkers die betrokken zijn bij criminologisch onderzoek en onderwijs.

21 november 2022

Bellaw - Advocaat sociaal recht (stagiair of junior)

Bellaw is op zoek naar een advocaat sociaal recht (stagiair of junior)

22 september 2022

VUB - Projectmedewerker Risicotaxatie en risicomanagement binnen de justitiehuizen

VUB is op zoek naar een medewerker op een onderzoeksproject rond de implementatie van risicotaxatie binnen de Vlaamse justitiehuizen.

15 september 2022

Agentschap Justitie en Handhaving - ESF projectcoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) financiert vanaf 1 september 2022 zeven projecten van het Agentschap Justitie en Handhaving om de hulp- en dienstverlening aan (ex-)gedetineerden te versterken. Om dit boeiend partnerschap in goede banen te leiden zijn ze op zoek een ESF projectcoördinator.

19 september 2022

Ghent University - Doctoral fellow

Ghent University is looking for a doctoral fellow

15 september 2022

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x